بلاگ آوای نویان گستر پویا

تاثیر تبلیغات شهری در جذب مشتریان

تاثیر تبلیغات شهری در جذب مشتریان

تبلیغات شهری، یکی از روش های سنتی و در عین حال قدرتمند بازاریابی، نقش قابل توجهی در جذب مشتریان جدید و افزایش فروش ایفا می کند. با وجود ظهور روش های نوین تبلیغاتی مانند بازاریابی دیجیتال، تبلیغات شهری همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و به عنوان ابزاری مکمل در کنار سایر روش ها به کار گرفته می شود.